Stichting de Tabernakel - Preken met verwachting!

 

 

Stichting De Tabernakel geeft preken met verwachting uit! Het gaat hierbij veelal om Engelstalige, puriteinse schrijvers. Hun preken worden betrouwbaar vertaald in hedendaags Nederlands en uitgegeven in een mooie omslag. Het is ons verlangen dat door dit werk velen tot kennis van en het leven met de Heere Jezus Christus mogen komen. 

Motivatie Lucas Luiten

Er is wel eens gezegd: In de Bijbel staan zeventienduizend beloften. Ik weet niet of het waar is, maar ook al waren het er maar zeventien, dan zou de inhoud daarvan toch zó groot zijn dat het aantal niet zo erg belangrijk is. Wat heerlijk dat deze beloften bestaan! Deze beloften mogen we aangrijpen, zelfs in onze diepste nood en droefheid. En zelfs als we te ziek of zwak zijn om ook maar één belofte van God te herinneren, dan geeft dat toch niets, want God vergeet ze niet!

Eeuw in, eeuw uit zijn deze beloften geproclameerd. In vele talen is en wordt het Evangelie verspreid. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Daarom is het ook mijn wens om velen, zo niet iedereen bekend te maken met deze inhoudvolle, talrijke preken waarin Gods woorden en beloften tot ons komen. Gods Woord wijst middels deze preken ons naar dé Weg, Jezus Christus, tot Wie wij met vrijmoedigheid, zonder enige schroom, mogen komen. Hij wil ons zalig maken en ons reinigen van al onze zonden. Wat een verbazingwekkende genade voor zondaren zoals u en ik!

Waarom was de Heere Jezus op aarde? Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Waarom zijn wij, christenen, in de wereld? Om te zoeken dat verloren was, en heen te wijzen naar onze Heere. Deze roep, deze opdracht om van Hem te getuigen, komt tot elke christen. Sinds juni 2009 mag ik aan dit grote werk een steentje bijdragen en wil ik niets liever dan zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met Zijn Woord en met de predikers die Zijn Woord hebben verkondigd.

Ik hoop en bid dat deze preken u tot eeuwige zegen zullen mogen zijn. Laten wij, met Paulus, maar één ding doen: ‘vergetende hetgeen achter mij is, en strekkende tot hetgeen voor mij is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus’. (Fil. 3:14). Hem zij alle eer!

Lucas Luiten.
Penningmeester Stichting De Tabernakel.

Nieuwe uitgaven