Stichting de Tabernakel - Preken met verwachting!

 

 

Stichting De Tabernakel geeft preken met verwachting uit! Het gaat hierbij veelal om Engelstalige, puriteinse schrijvers. Hun preken worden betrouwbaar vertaald in hedendaags Nederlands en uitgegeven in een mooie omslag. Het is ons verlangen dat door dit werk velen tot kennis van en het leven met de Heere Jezus Christus mogen komen. 

Financiële stand van zaken

De afgelopen jaren mogen wij ons verheugen in een stijgend aantal abonnees. De ruim positief gerealiseerde resultaten stelden ons in staat om weer nieuwe activiteiten (zoals lezingenseries) te organiseren om het gedachtegoed van de puriteinen aan een groeiend aantal belangstellenden bekend te maken. Daarnaast is ook een deel van de positieve resultaten van deze jaren gestoken in de opbouw van een voorraad van de diverse uitgaven van Stichting De Tabernakel in de vorm van boeken, preken(bundels) en kerstkaarten. Verder is vooralsnog besloten de bij het 10-jarig jubileum met sponsoring ingezette cadeauabonnementen op eigen kosten voort te zetten. Ook streven we ernaar regelmatig een Tabernakeldag te organiseren met ontmoeting en bezinning. Dit alles om het gedachtengoed van de puriteinen breder onder de aandacht te brengen.

 

Overzicht jaarcijfers

Elk jaar wordt er een jaarrekening samengesteld door een accountantskantoor. Een samenvatting van de staat van baten en lasten kan op verzoek verstrekt worden door onze penningmeester.

Nieuwe uitgaven