Een bron in de woestijn

Tekst:

Tot u, o mannen! roep Ik, en Mijn stem is tot de mensenkinderen.

Spreuken 8:4

 

En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke!

Johannes 7:37

 

Want ik wil, dat gij weet, hoe grote strijd ik voor u heb, en voor hen, die te Laodicéa zijn, en zo velen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien; opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader, en van Christus.

Kolossenzen 2:1-2

 

Auteur:

Robert Murray McCheyne

 

Toelichting foto omslag:

In de woestijn kwam het water uit de rots. Tijdens het Loofhuttenfeest beeldden de Joden dit uit door een kruik te vullen bij de bron van Siloam. Christus is deze Rots, Christus is deze Bron. McCheyne schrijft het meerdere keren in deze preken en brief: ‘Dit is de laatste nodiging in de Bijbel en de ruimste: ‘Die wil, neme het water des levens om niet.’

 

Nota Bene:

De preken van Robert Murray McCheyne hebben een bijzondere inhoud en zijn al voor velen tot zegen geweest. De preken die ons zijn nagelaten zijn echter vaak niet meer dan de aantekeningen die McCheyne zelf gebruikte tijdens de dienst. Daarom zijn ze veelal te kort om als losse preek uit te geven. Om die reden zijn deze keer twee preken en een brief gebundeld. Alle drie hebben ze hetzelfde thema: de nodiging tot Christus en de noodzaak om Hem zonder aarzelen te omhelzen. McCheyne was, zoals hij zelf zei, niet meer dan de paal die de koperen slang omhoog hield.

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 9% BTW