Klop aan de deur

Tekst:

En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet, en niet vertragen; zeggende: Er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde, en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem, zeggende: Doe mij recht tegen mijn tegenpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet; maar daarna zeide hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees, en geen mens ontzie; nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komt, en mij het hoofd breekt.En de Heere zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen?
Lukas 18:1-7

 

Auteur:

John Howe

 

Toelichting foto omslag:

Zelfs de weduwe bij de onrechtvaardige rechter kreeg wat ze vroeg, in de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Hoe vaak zal ze aangeklopt hebben bij hem? Haar volhardendheid maakte dat hij haar schonk wat ze vroeg. Hij deed het uit angst dat ze hem misschien anders nog in het gezicht zou slaan. Hoeveel te meer zal de Heere onze God, gedreven door Zijn liefde en genade, niet luisteren naar hen die van Hem zijn. Zijn Woord biedt ons tal van deuren om op te kloppen, in de vorm van Zijn beloften. John Howe moedigt ons aan om vasthoudend en volhardend aan te kloppen bij Hem, om wie Hij is, om wat Hij zegt, opdat Hij ook zal doen wat wij Hem vragen.

 

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 6% BTW