L.J. van Valen

 

We leven in een tijd dat wet en evangelie op allerlei manieren worden verduisterd. Gebrek aan kennis van zonde is algemeen geworden. Vandaar dat er geen belangstelling meer is voor Gods genade! Het lijkt wel of de 'eeuw' uit het hart is weggenomen. Ook onder degenen die pretenderen christelijk te zijn, is sprake van onverschilligheid. Deze manifesteert zich niet alleen in grove vormen, maar ook in zogenaamde ernst en betrokkenheid. Er zijn er die er openlijk voor uitkomen dat ze ongelovig zijn en daar nog prat op gaan ook! Er zijn er die zich wijs maken dat een mondbelijdenis genoeg is, of dat een gedoopt voorhoofd een voorportaal inhoudt voor de eeuwige zaligheid. Zo is er allerwege sprake van verblinding en verharding.

 

Ondanks het algemene verval, is het opmerkelijk dat er vooral onder kerkelijke jongeren belangstelling is voor de zaken van het persoonlijk heil. Men is bezig met geloofsvragen, men voelt zich leeg en haakt naar duidelijkheid. Door de verwarring die er is inzake de juiste verhouding van wet en evangelie, komen zij soms in de mist van onzekerheid en vertwijfeling terecht.

 

Vragen als: 'Hoe word ik met God verzoend?' en 'Hoe vind ik Christus?', 'Wat is geloven?', 'Moet ik eerst mijn ellende voelen, vóórdat ik tot Christus mag gaan?' , 'Is de aanbieding van het heil onvoorwaardelijk?' roepen om een duidelijk antwoord. Door vermenging van wet en evangelie wordt men van het kruis afgehouden en worden obstakels opgeworpen om te verhinderen dan men tot Christus komt. Dit is een ernstige zaak! Hoe groot is de nood niet onder velen die rondtasten zonder bijbels onderwijs te ontvangen.

 

Goede lectuur die inzicht verschaft in de bedoeling van wet en evangelie is meer dan ooit broodnodig. De geschriften van de reformatoren en van hen die in dezelfde voetsporen gaan, bieden een goudmijn van onderwijs in zaken die thans meer dan ooit actueel zijn. Wat is de functie van de wet? Hoe komt het Evangelie tot ons? Wat is het geloof? Hoe komen zielen tot Christus? Hoe mag ik groeien in geloof en genade? Dit zijn vragen die we regelmatig in deze geschriften beantwoord vinden. Hierbij wijzen ze op de noodzaak van de werking van Gods Geest om ons te verlichten in de kennis van de verborgenheden van het geloof. Zij spreken helder over het aanbod van genade, over de heilsfeiten, over de orde van het heil. Zij leggen geen gronden in de mens, maar alles in Christus Zelf. Zij accentueren de eenvoud van het geloof, de genade die ons aan Christus verbindt. Alle franje daaromheen wordt als onvoldoende aangeduid. Alles buiten Christus wordt afgesneden. Het valse geloof en de schijnbekering worden ontmaskerd. De noodzaak van heiliging wordt aangewezen, evenals de weg om heilig voor God te leven.

 

De eeuwen door is de duivel bezig om zielen van Christus af te houden. Een middel om dit te bereiken is de leer van wet en Evangelie te verduisteren. Dit deed hij in de donkere tijd van de middeleeuwen; dit doet hij nog!


Het is daarom niet verbazend dat het werk van 'De Tabernakel' niet door iedereen wordt gewaardeerd. De ruimte in het kruis van Golgotha heeft overigens altijd al op verzet gestuit. We hebben echter de 'oude schrijvers' aan onze kant. En Stichting De Tabernakel beoogt niets anders dan deze geschriften te verspreiden, opdat zondaren tot de kennis van de Zaligmaker der wereld mogen komen.

 

Zij wil niet eenzijdig zijn, behalve in de zin van de apostel Paulus, die niets anders wilde weten dan Jezus Christus en Die gekruist.

 

De preken van 'De Tabernakel' spreken mij aan, omdat Gods genade hierin wordt aangegeven als een zaak die van Boven afdaalt naar beneden. Veel godsdienst is gericht op de mens, wat hij doet en ervaart. Maar de leer van de Schrift en van de Reformatie is gericht op een belovend God, Die in Christus arme, verloren zondaren redt. Hij doet Zijn rijke beloften in het Woord van Boven afdalen, opdat wij het leven zouden hebben door het geloof in Zijn trouw en liefde.

 

Het is en blijft een Evangelie, zonder geld en zonder prijs.

 

Gratis verkrijgbaar voor hen die willen nemen!

 

Dordrecht, L.J. van Valen

Recente uitgave

 

Uitgaves

Bekijk hier al onze preken, CD's, boeken en (kerst)kaarten.

 

UITGAVES

Kennismaking

U kunt vrijblijvend een gratis kennismakingspakket aanvragen om kennis te maken met de uitgaven van de stichting.

 

AANVRAGEN

Abonnement

Een jaarabonnement aanvragen voor u zelf of een abonnement aan iemand cadeau geven? Klik hier voor meer informatie.

 

AANVRAGEN